30006545 - MANUAL INST CANC M3BAR M5BAR - REV 0011111